شناسه : 25487
چ., 12/02/2020 - 12:27
نویسنده : webmaster

به گزارش روابط عمومی سازمان بسیج حقوقدانان استان، با اجرای طرح پایش و غربالگری پرونده قضایی، جمعیت کیفری محبوس در بند نسوان زندان زاهدان 65 درصد کاهش یافته است.

در راستای بخشنامه رئیس قوه قضائیه و تاکیدات ریاست سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی مبنی بر استفاده بهینه از ظرفیت پیش آمده با اجرای طرح پایش و غرباگری پرونده قضایی زندانیان بند نسوان زندان زاهدان، جانشین دادستان مرکز استان و دو تن از دادرسین دادگاههای عمومی و انقلاب شهرستان زاهدان به اتفاق مسئولین اداره کل و زندان زاهدان در بند نسوان حضور یافتند.

مسعود معاذاللهی گفت: پس از بررسی های بعمل آمده و بر اساس تکمیل فرمهای کاربرگ سازمان زندان ها و ارجاع آن به مراجع قضایی به میزان 65 درصد از مددجویان بند نسوان بالغ بر تعداد 47 نفر زمینه برخورداری از امتیازاتی همچون آزادی و رای باز برایشان فراهم گشت.

0 دیدگاه

افزودن دیدگاه جدید