به نظر شما علت ارتکاب به جرم جوانان چیست؟

اعتیاد
۳% (۱ نظرسنجی)
بیکاری
۹۷% (۳۰ نظرسنجی)
تمام آرا: ۳۱