به نظر شما علت ارتکاب به جرم جوانان چیست؟

اعتیاد
۴% (۱ نظرسنجی)
بیکاری
۹۶% (۲۴ نظرسنجی)
تمام آرا: ۲۵