به نظر شما علت ارتکاب به جرم جوانان چیست؟

اعتیاد
۵% (۱ نظرسنجی)
بیکاری
۹۵% (۲۰ نظرسنجی)
تمام آرا: ۲۱