به نظر شما علت ارتکاب به جرم جوانان چیست؟

اعتیاد
۶% (۲ نظرسنجی)
بیکاری
۹۴% (۳۲ نظرسنجی)
تمام آرا: ۳۴