عملکرد دوگانه شبکه های اجتماعی

امروزه شبکه های اجتماعی به مدد ارائه شیوه های نوین ارتباطی، می توانند به عنوان یک فرصت تلقی شوند، مانند امکان ارتباط صوتی و تصویری  از راه دور و رایگان و از سوی دیگر با ترویج و تقویت فرهنگ اباحیگری  و باورهای افراط گونه در بعضی از حوزه های  اخلاقی به صورت تهدیدی برای خانواده درآیند.

به طوریکه که نه تنها گوشه گیری از یکدیگر و گریزاز تعاملات اجتماعی را به دنبال داشته، بلکه این روند در مسیری در حال شکل گیری است که همواره ارتباطات چهره به چهره و کلامی را کاهش می دهد.

دوماهنامه حقوقی قضایی "عدالت نامه" (شماره پنجم)

ه گزارش روابط عمومی سازمان بسیج حقوقدانان، پنجمین شماره از دو ماهنامه حقوقی قضایی عدالت نامه منتشر شد.

این مجله که به صاحب امتیازی سازمان بسیج حقوقدانان و مدیر مسئولی دکتر علی بهادری چاپ می شود در این شماره با انتشار گفتگوها و رصد اخبار حقوقی  در سطح داخلی و بین المللی به همراه بررسی موضوعات حقوقی و قضایی سعی کرده است تجمیعی از موضوعات متنوع و در عین حال دارای ارزش علمی و ابتکاری را منتشر نماید.

صفحات